حامیان
دانشگاه تکنولوژی و اقتصاد بوداپست مجارستاندانشگاه ایلامنشر عطرانپایگاه دانش سیویلیکادانشگاه مدیترانه شرقینشر دانشپورتال جامع ساخت و سازآذرپی آبژیوارموسسه مقاوم سازی
50 درصد تخفیف ثبت نام مقاله برای داوران محترم

به استحضار داوران همایش و اعضای محترم هیات علمی می رساند مطابق مصوبه شورای راهبردی همایش، در صورت ارسال مقاله و پذیرش نهایی، 50 % تخفیف ثبت نام به نامبردگان اختصاص خواهد یافت.

تاریخ : ۱۳۹۵/۴/۳۰